top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelők megnevezése és elérhetőségei

 

Borsos-Bedő Dóra egyéni vállalkozó

Székhely: 9024 Győr, Baross Gábor út 79/C 3/16

Email cím: bedodora1992@gmail.com

Adószám: 68734093-1-28

 

Juhász Ildikó egyéni vállalkozó

Székhely: 9012 Győr, Hármashatár u. 22.

Email cím: gyogykarildi@gmail.com

Adószám: 56221082-1-28

Adatkezelő kifejezetten kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak, valamint uniós jogi aktusoknak.

Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosíthatja, azonban erről mindenkor kellő időben értesíti az érintetteket.

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és ügyfelei személyes adatainak védelmét, így ügyfelei személyes adatait mindenkor bizalmasan és a lehető legmagasabb fokú körültekintéssel kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az esetleges személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 

 

2. Fogalom meghatározások

 

 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

3. Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő (Bedő Dóra E.V. és Juhász Ildikó E.V.) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az Ügyfél önkéntesen bocsát rendelkezésére, ill. amelyek a személyes azonosításhoz, a gyógykezeléshez, valamint kapcsolattartáshoz szükségesek. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (Salonic időpont kezelő rendszer) és fejlesztéséhez, valamint a szakmai irányelvek betartásához (egészségügyi állapotra vonatkozó adatok) van szükség.

 

Adatkezelő az Ügyfél által önként átadott személyes adatait (név, szül. dátum, E-mail cím, telefonszám) papír alapon rögzíti és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően tárolja.

 

Ezen felül Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait rögzíti a Salonic időpont kezelő rendszerben (https://www.salonic.hu/, a szolgáltatást nyújtó, adatkezelő cég a One Stack IT Kft.) azzal a céllal, hogy az Ügyfél számára az adatkezelőnél foglalt kezelés időpontjáról értesítéseket küldjön.

A www.saslonic.hu adatvédelmi nyilatkozat elérhetősége:

https://www.salonic.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

Továbbá Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait rögzíti az Online számla számlázó rendszerben (https://onlineszamla.nav.gov.hu), elektronikus számla kiállítása céljából.

 

Adatkezelő, valamint a One Stack IT Kft. (Salonic időpont kezelő szolgáltatást nyújtó adatkezelő cég) a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával történhet.

Az Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát. A megadott adatok megfelelősége az Ügyfél felelőssége.

 

4. Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szegment Gyógytorna Központ elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer) működtet. Erről a Központ több pontján elhelyezett, „Kamerával megfigyelt terület” feliratú táblákon is tájékoztatjuk vendégeinket.

 

A rendszerrel kapcsolatos kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései irányadók.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe az erről szóló tájékoztatók ismeretében belépnek.

5. Sütik (cookie-k) általi adatkezelés

 

A www.szegment.hu weboldalunkon olyan sütiket alkalmazunk, melyek olyan webstatisztikai információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg a felhasználónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, például abból a célból, hogy az ügyfelek számára személyre szabottabb ajánlatot nyújthassunk. A sütik segítségével a www.szegment.hu nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

 

Mi az a süti (cookie)?

A sütik (cookie-k) olyan kis fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások, illetve egyénre szabott funkciók nyújtása céljából. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, például megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, vagy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

Sütik engedélyezése és tiltása

A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el.

Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez az ügyfél nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Amennyiben a felhasználó szeretné letiltani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti.

 

A cookie engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk pedig az alábbi linkeken is elérhetőek a legnépszerűbb böngészőkhöz:

 

Google Chrome

Firefox

Opera

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Safari

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a bedodoraszegment@gmail.com vagy a juhaszildikoszegment@gmail.com E-mail címen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljem. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlem hogy valamely adatát módosítsam. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlem adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszem – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

Ezen túlmenően az Adatkezelő köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,

 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit az Adatkezelő nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzam, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzam akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint értintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségei

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL: https://naih.hu

 

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.). 

8. Az adatkezelés alapjául szolgáló rendelkezések

 

 • az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

 • 2001. évi CVIII. Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, továbbá

 • 2003. évi C. Törvény – Az elektronikus hírközlésről

 • 2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

 • 2.3. Adatkezelő weboldalán a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

bottom of page